Sir, Lord Frederick Leighton PRA

Sir, Lord Frederick Leighton PRA

1830 - 1896