James Thomas Armour Osborne

James Thomas Armour Osborne

1907 - 1973